top of page

החזון

על מנת להתמודד עם האתגר התרבותי של מדעי הרוח, החברה בישראל חייבת לנצל טוב יותר את שנות הלימודים בבית הספר התיכון בכלל, ואת הוראת התלמידים המצטיינים בפרט, כדי לבנות מקרב אוכלוסיה זו את שדרת המנהיגות הבאה של מדינת ישראל. העיסוק בחינוך למצטיינים במערכת החינוך הישראלית ממוקד בתחומי המדעים והאמנויות וניכר מחסור בתכניות איכותיות ומאתגרות בתחום מדעי הרוח. אנו מבקשים להשלים את החסר הזה. טיפוח מדעי הרוח כתחום עיסוק משמעותי לתלמידי תיכון מחוננים ומצטיינים יעמיד רף גבוה של למידה ופיתוח מיומנויות אשר ירים את קרנם הלימודית של מדעי הרוח בבתי הספר התיכוניים ובחברה הישראלית בכללותה.

המטרה

פיתוח מערך כלל ארצי של מוקדי למידה אשר יתנו מענה איכותי ומאתגר לתלמידים מצטיינים ובעלי מוטיבציה במדעי הרוח.

תכנית הלימודים

התכנית מבוססת על קריאה אינטנסיבית והכשרה משמעותית בכתיבה כפי שמקובל בתכניות Great Books בארצות הברית, ומוכרת על ידי משרד החינוך ל-5 יחידות בגרות. הלמידה בתכנית מבוססת על עיון בחברותות ברוח בית המדרש היהודי המסורתי ודיון משותף בהנחיית המורה. תכני הלימודים הן יצירות מופת מן התרבות המערבית במובנה הרחב - כולל התרבות הערבית, עם דגש משמעותי על התרבות היהודית כחלק אינטגרלי מתרבות המערב. התכנית נבנתה על בסיס תכנית לימודים שפותחה בתיכון הישראלי למדעים ולאמנויות.

 

 

שנת הלימודים תשפ"ג

התכנית פועלת בשנת הלימודים תשפ"ג בירושלים, תל אביב, כנרת, גדרה, כרמיאל, דרום מישור החוף ובכיתה כלל-ארצית - בשלוש עשרה כיתות המונות למעלה מ-160 תלמידים. כדי לאפשר ריכוז ומפגש של תלמידים מצטיינים, התכנית מופעלת במתכונת אזורית, מקנה 5 יחידות בגרות כתכנית ייחודית, וכוללת מפגשים שבועיים וכן סמינרים מרוכזים, סיורים לימודיים והרצאות אורח. התלמידים באים מרקע מגוון – מן החינוך הממלכתי ומן החינוך הממלכתי דתי, מעדות שונות ורקעים סוציו-אקונומיים מגוונים. התלמידים שהתקבלו לתכנית עברו תהליך מיון שכלל סדנה וראיון אישי.

bottom of page